foto 112


TSK'nın yegane Radyoonkoloji merkezi olan GATA Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı bu isimle Türkiye'de kurulan ilk bölümdür.

   Uluslararası standartlara göre dizayn edilmiş ve 1975 yılında hizmete açılan modern hizmet binası 24 yataklı klinik dışında radyoterapi tedavi bölümü, radyasyon fiziği bölümü, simülasyon bölümü, radyodiyagnostik bölümü, kan laboratuarı, mold-kalıp-maske birimlerinden oluşmaktadır. Bölümümüzde Anabilim dalı Başkanımız Prof.Dr.M.Murat BEYZADEOĞLU'nun yanısıra 8 doktor, 7 medikal fizik uzmanı, 8 radyoterapi teknikeri ve 8 radyoterapi hemşiresinin yanı sıra Türkiye ve yurtdışında görev yapan Radyasyon Onkologları da vatani hizmetlerini bu merkezde ifa etmektedir.


    Kanser radyoterapisi ve kemoterapi ile eş zamanlı radyoterapi tedavisini gerçekleştiren, bu hedef ile tedavi beraberinde deneysel ve klinik araştırmalar yapan bir merkezdir. Temel ilkesi; son bilimsel gelişmeleri kanser tedavisinde kullanarak kanser eradikasyonu ve hasta memnuniyetidir. Kanser tedavisinde Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'nun (TAEK)  radyasyon güvenliği açısından referans merkezlerinden biri olan bölümümüzde Ankara Üniversitesi ile ortak programlar dahilinde Türkiye'nin ihtiyacı olan Radyasyon Fiziği uzmanları, Radyasyon Onkologları ile birlikte yetiştirilmektedir.

 

   Görüntü Rehberliğinde Radyoterapi (IGRT), Yoğunluk Ayarlı Radyoterapi (IMRT), Solunum Ayarlı Radyoterapi (SART), 3-Boyutlu Konformal Tedaviler, kemik iliği naklinde Tüm Beden Işınlaması, Stereotaktik Radyocerrahi, Stereotaktik Beden Radyoterapisi, Brakiterapi ve 4-Boyutlu Bilgisayarlı Tomografi Simülatör,  gibi son teknolojik simülasyon, planlama ve tedaviler rutin olarak uygulanmaktadır.

   GATA Radyasyon Onkolojisi A.D. 7 Ağustos 1984 tarihinde, daha önce Radyoloji Enstitüsü kapsamı içinde "Radyoterapi" adı altında faaliyet gösteren binada, yeniden yapılandırılarak Türkiye’de kurulan ilk Anabilim Dalı olmasına rağmen tarihi geçmişi radyasyonun ilk keşfine kadar uzanır.

   Röntgen ışınlarının, 8 Kasım 1895'te Alman bilim adamı Wilhelm Conrad RÖNTGEN tarafından keşfi bugünde kullanılan tanı ve tedavi makinelerinin gelişimi için çok önemli bir buluş olmuştur.

    Dünyada kanser tedavisinde X-ışınları ilk defa Nisan 1886'da Despeisner tarafından mide kanserinde kullanılmış, ancak hiçbir sonuç elde edilmemiştir. Birkaç ay sonra ülkemizde Prof.Dr. Cemil TOPUZLU Yıldız hastanesinde bir beyin ve uterus malignitesini tedavi etmeyi denemiştir.

    Şişli Etfal Hastanesi bülteninde, 1904 vol. 5'te, Dr. Rasih Emin "röntgen ışınlarının Prof.Dr. Cemil TOPUZLU tarafından Türkiye'de ilk defa tedavi amaçlı olarak 18 hastada kullandığını ve 7 tanesinin sonuçlarını rapor ettiğini (10 Aralık 1903)" ifade etmektedir. Türkiye'de tedavi amaçlı ilk defa röntgen ışını kullanan öncüler arasında Dr. İbrahim Vasıf, Dr. Suffian ve Dr. Rasih Emin bilinmektedir. Dr. Rasih Emin'in müteakip bir yazısında bu metodla daha fazla hastaların tedavi edildiğini bildirmiş ve 18 hastanın sonuçlarını rapor etmiştir. Buna göre; Türkiye'de röntgen ışınlarıyla tedavi edilen ilk 18 hastanın yedisi epidermoid ca., biri meme ca., biri göğüs duvarı nüksü ve biri yanak nüksü olmak üzere 10'unda tam cevap alınmış, bir genital ca., bir meme ca., iki servikal ganglion tümörü, bir abdominal tümör ve bir lupus olmak üzere altı olguda orta derecede cevap; bir genital ca. ve bir meme ca. olmak üzere iki olguda hiç cevap alınamamıştır.

    1933'te Mustafa Kemal ATATÜRK bir reform yapmış ve üniversiteleri düzenlemek için yeni kanunlar koymuştur. Buna göre yeni bir radyoterapi merkezi Şişli Çocuk Hastanesinde açılmıştır. Alman fizikçi Prof. Dr. Friedrich DESSAUER kliniğin direktörü olmuştur.

    Ankara'da radyoterapi uygulaması Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nin Ankara'ya nakli ile Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinin açılışından sonra Cebeci'de başlamıştır. Bu bölümde 100-200 KV'luk yüzeyel ve derin tedavi cihazları ile tedaviler mevcuttu. Dr.Mehmet Ali TANMAN zamanında Co-60 tedavisine de başlanılmıştır. Daha sonra Gülhane Askeri Tıp Akademisi şimdiki Kara Kuvvetleri Karargah binasında hizmet vermeye başlamıştır. Radyoloji Direktörü Prof.Dr. Bekir Sıtkı İZMİRLİ tarafından sipariş edilen 100 KV ve 250 KV gücünde yüzeyel ve derin teleterapi cihazları, 27 Mayıs 1960 tarihinde Prof.Dr. Bekir Sıtkı İZMİRLİ'nin emekli olmasıyla, Prof.Dr.Necdet BEKEN tarafından kurularak radyoterapi uygulaması başlamıştır. 1971'de Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nin yeni binasına taşınmasıyla Radyoloji Enstitüsü içinde ana binada 200 ve 300 KV cihazlar kurularak tedavi hizmeti devam ettirilmiştir.

    1974 yılında 30 yataklı Modern bina ve cihazlarıyla Radyoterapi Merkezi olarak açılmıştır. Burada 1 adet 42 MeV Betatron, 1 Co-60, 1 Sezyum Teleterapi Cihazları, 1 dermopan, 1 300 KV ortovoltaj tedavi cihazı, 1 radyoaktif madde korucucusu içinde brakiterapi için kullanılan Radyum kaynakları, 2-Boyutlu simülatör cihazı, 1 adet televizyonlu 1000 mA radyografi cihazı bulunmaktaydı.

    1979 yılında Prof. Dr. Necdet BEKEN' in emekli olmasından sonra Radyoloji Enstitüsü Direktörlüğüne getirilen Prof. Dr. Celalettin YAZGAN zamanında radyoterapi işlemlerine Radyoloji bünyesinde devam edilmiştir. 7 Ağustos 1984 tarihinde GATA Radyasyon Onkolojisi Ana Bilim Dalı, daha önce Radyoloji Enstitüsü kapsamı içinde "Radyoterapi" adı altında faaliyet gösteren binada yeniden yapılandırılarak A.D. Bşk’ lığına Prof. Dr. Yücel PAK getirilmiş ve 1984 yılından itibaren ihtisas formasyonu değiştirilerek Radyasyon Onkoloğu yetiştirilmeye başlanmıştır. 2003-2005 yılları arasında Prof. Dr. Mehmt Ali YİNANÇ A.D. Bşk.’ lığı yapmış olup 2005 yılında radyasyon onkoloğu statüsünde ilk askeri uzman olan Prof. Dr. M. Murat BEYZADEOĞLU A.D. Bşk.’ lığına atanmıştır. T.S.K.’ de hizmet veren tek radyoonkoloji merkezi olan Radyasyon Onkolojisi A.D.’ na daha sonraları afterloading HDR Brakiterapi sistemi, bilgisayarlı planlama sistemi, modern dozimetreler eklenmiştir.

   Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı gelişen çağdaş bilimsel ve teknolojik gereksinimlere koşut olarak yurtdışı eğitimli, donanımlı bir kadro ve yüksek hassasiyetli ekipmanla efektif olarak radyoterapiyi kanser hastalarının tanı ve tedavisinde kullanmaktadır. Radyasyonun fiziksel ve biyolojik etkileri ve klinik onkoloji konusunda deneysel ve klinik araştırmalar yapan merkez, radyasyon güvenliği konusunda Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun referans merkezlerinden biridir.

Bugüne Kadar Radyasyon Onkolojisi Uzmanlık Eğitimini Bölümümüzde Tamamlayanlar:

Dr. Murat BEYZADEOĞLU (1987-1990)       Dr. Cüneyt ULUTİN (1995-1998)            
Dr. Müge AKMANSU (1986-1989)               Dr. Ferhat DİNÇOĞLAN (2006-2010)                
Dr. Metin GÜDEN (1988-1991)                    Dr. Ömer SAĞER (2006-2010)           
Dr. Serdar SÜRENKÖK (1993-1996)            Dr. Bora UYSAL (2007-2011)
Dr. Ramazan ATALAY (1993-1996)             Dr. Selçuk DEMİRAL (2007-2011)
Dr. Kaan OYSUL (1995-1998)                     Dr. Hakan GAMSIZ (2008-2012)


Uzmanlık Öğrencileri


Dr. Ferhat DİNÇOĞLAN (2006-2010)                     Dr. Selçuk DEMİRAL (2007-2011)
Dr. Ömer SAĞER (2006-2010)                             Dr. Hakan GAMSIZ (2008-2012)
Dr. Bora UYSAL (2007-2011)

Eğitim ve Öğretim


    GATA Radyasyon Onkolojisi A.D. Askeri Tıp Fakültesi öğrencilerine lisans eğitimi, Askeri Tabiplere uzmanlık eğitimi verirken, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü ile ortaklaşa Fizik alanında lisans ve Medikal fizik alanında lisans üstü eğitim vermektedir. Ayrıca doktor, medikal fizik uzmanı, radyoterapi teknikeri ve radyoterapi hemşiresi sürekli eğitimi program dahilinde uygulanmaktadır.

    Askeri Tıp Fakültesi öğrenci eğitimleri teorik ve pratik eğitimler olmak üzere 2 ana grupta yapılırken uzmanlık öğrencisi eğitimleri Avrupa    Radyasyon Onkolojisi Derneği ve Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği çekirdek eğitim programları paralelinde verilmekte ve karne sistemi ile değerlendirilmektedir.

    Türk dünyası ve Dost müttefik ülkeler ile yapılan anlaşmalar çerçevesinde Romanya’dan gelen hekimlere de uzmanlık sonrası eğitimler verilmiştir.

    Anabilim Dalı Başkanlığında çalışan her uzman hekimin staj-tahsil amacıyla yurtdışındaki önemli merkezlerde uzun süreli eğitim alması sağlanmaktadır. Öğretim Üyelerinin bilgi alışverişi amacıyla kısa süreli yurt dışı eğitim programlarına katılımına özen gösterilmektedir. Tüm öğretim üyeleri ulusal ve uluslararası kurslara katılmaktadırlar. Ulusal ve uluslararası  düzenlenen kurs, sempozyum ve kongrelere en üst düzeyde katılım teşvik edilmekte ve bu etkinliklerde kliniğimizin bilimsel çalışmaları Radyasyon Onkolojisi ve kanser bilimine katkı olarak sunulmaktadır. Sadece 2006 yılı içinde 17 adet uluslararası makale ve 15 adet bildiri bu bilimsel ortamlarda sunulmuştur.  2008 yılında Türkiye’de ilk Türkçe Radyasyon Onkolojisi Ders Kitabı AD. Başkanı  Prof.Dr. M. Murat BEYZADEOĞLU tarafından yazılmıştır. 2010 yılında ise Springer Verlag yayınevi tarafından Prof. Dr. Murat BEYZADEOĞLU’nun yazdığı Uluslararası “Basic Radiation Oncology” Textbook’u basılmış ve uluslararası bestseller olmuştur.

Hasta Hizmetleri

   GATA Radyasyon Onkoloji Kliniği  kanser radyoterapisi ve kemoterapi ile eş zamanlı radyoterapi tedavisini gerçekleştiren, bunun yanında deneysel ve klinik araştırmalar yapan bir kurumdur. Kanser tedavisinde Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK)'nun radyasyon güvenliği açısından referans merkezlerinden olan merkezimizde Türkiye'nin ihtiyacı olan Radyasyon Fiziği uzmanlarını da  Ankara Üniversitesi ile ortak programlarda Radyasyon Onkologları ile birlikte yetiştirilmektedir. Radyasyon Onkoloji uzmanlık eğitimi süresi 4 yıldır.

    Merkezimiz standart radyoterapi tedavilerinin yapıldığı Türkiye’nin en iyi merkezlerinden biridir. Bu başarı Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun yaptığı sürekli denetimler ile gösterilmektedir. Bu denetimlerde merkezimiz uygulanan tedavilerin radyasyon güvenilirliği açısından % 0 hata ile sürekli Türkiye’deki diğer radyoterapi merkezlerinin önünde yer almaktadır.

    A.D. Başkanlığımızda uygulanan standart tedaviler:

 • Her türlü kanser hastalıklarının konvansiyonel Eksternal Radyoterapi,
 • Başta Jinekolojik maligniteler olmak üzere tek başına veya eksternal radyoterapi ile kombine olarak Brakiterapi uygulaması,
 • Günümüzde net faydası gösterilmiş baş-boyun tümörleri, gastro-intestinal tümörler ve akciğer tümörleri gibi hastalılarda radyoterapi ve kemoterapinin birlikte uygulandığı Eşzamanlı Radyokemoterapi,
 • Radyasyon Onkoloğunun tümör ve normal dokuları üç boyutlu olarak görmesi ve radyasyon huzmelerini sağlıklı dokuları koruyacak şekilde seçme ve şekillendirme özelliği ile genelde hissedilmeyen veya görülmeyen birçok kanserin seçkin tedavisi olan 3-Boyutlu konformal radyoterapi,
 • Kemik İliği Transplantasyonuna hazırlama rejimi olarak Tüm Beden Işınlaması. Bu uygulamaya Türkiye’de ilk olarak 25 yıl önce merkezimizde başlanmıştır; efektif ve düzenli olarak yapılmasıyla kemik iliği naklinin başarılı olmasında önemli katkısı olan tek merkezdir.
 • Cilt Kanserlerinde Tüm Beden Elektron Tedavisi. Bu uygulama da Türkiye’de ilk olarak merkezimizde yapılmış ve halan bu tedavinin uygulandığı tek merkezdir,
 •    İyi ve kötü huylu beyin tümörlerinde Stereotaktik Radyocerrahi (X-knife),
 • İmmunsuprese kanserli hastalarda transfüzyon komplikasyonlarının bertaraf edilmesi amacıyla kan ve kan ürünleri ışınlamasıdır.
 •  

 “Tüm beden ışınlaması” merkezimizde 22 yıldır, “tüm beden elektron” tedavisi ise 10 yıldır uygulanmakta olup halen bu tedavilerin ülkemizde uygulandığı birkaç merkezden biridir.  “Stereotaktik Radyocerrahi” tedavisi ise 1998’de Türkiye’nin üçüncü merkezi olarak uygulamaya başlamıştır.

Halen başarıyla yürütülen bu uygulamaların yanı sıra GATA Radyasyon Onkolojisi A.D. Başkanlığı’na son teknoloji ürünü cihazlar ile donatılmıştır. Bu cihazların kullanılmaya başlamasıyla, daha önce yapılabilen uygulamaların hepsinde birer basamak daha ileri gidilmiş ve dünyanın kullandığı, klinik başarıları kabul görmüş olan en son teknolojiye sahip cihazlarla hastaların etkin ve başarılı tedavisi mümkün olmuştur. Böylece Türkiye’ de tedavi imkanı olmadığı gerekçesiyli Yurtdışına hasta gönderilmesi ihtiyacı ortadan kaldırılarak döviz kaybı engellenmiştir.

Eksternal tedavi cihazları sayısı ve modelleri:

2 adet lineer hızlandırıcı:

Elekta Synergy Lineer Hızlandırıcı

Elekta Synergy Linak(80 yaprak MLC, 3mm DMLC, 5mm DMLC)

Görüntü Rehberliğinde Radyoterapi, Yoğunluk Ayarlı Radyoterapi,

Stereotaktik Beden Radyoterapisi, Solunum Ayarlı Radyoterapi

 Philips SL 25 Lineer Hızlandırıcı

Elekta SL-25 Linak Multilif kolimatörlü(MLC) 80 yaprak

Stereotaktik Radyocerrahi Sistemi (Xknife)

1 adet Co60 cihazı:

Theratron 780E Co60 Teleterapi Cihazı

Radyoterapi Görüntüleme Sistemi

Brakiterapi cihazları sayısı ve modelleri:

1 adet Brakiterapi cihazı

Nucletron Microselectron HDR Brakiterapi Cihazı

Eksternal ve brakiterapi tedavi planlama sistemleri versiyonları:

Brakiterapi tedavi planlama sistemi: Plato planlama sistemi

Eksternal tedavi planlama sistemleri:

 1. Precise Plan tedavi planlama sistemi

 2. Elekta GMS software

ERGO ; SBRT + SRS planlama sistemi (dinamik multileaf kolimatör sistemi 3mm DMLC, 5mm DMLC)

3.Theraplan tedavi planlama sistemi 4.X-Knife 3 tedavi planlama sistemi

Ayrıca kliniğimizde 1 adet Nordion Gamacell 3000 ELAN kan ışınlama cihazı, 1 adet GE Mecaserto 2D simülatör cihazı,

 1 adet US X-ray röntgen cihazı, 1 adet Kodak dijital film tarayıcı CR sistem,

1 adet 4D GE Light Speed Bilgisayarlı Tomografi simülasyon cihazı bulunmaktadır.

  TSK Kanser Tedavi envanterine dahil edilen yeni tedavi sistemlerimiz;

  • Tüm hastaların, tedavi esnasında, tümör hareketlerinin görüntülenerek tedavinin yapıldığı Görüntü Rehberliğinde Radyoterapi (IGRT) uygulaması,
  • Soluk alıp-verme esnasındaki organ hareketlerine göre tedavi uygulaması olan Solunum Ayarlı Radyoterapi(SART)
  • Başta prostat kanseri ve baş-boyun tümörleri olmak üzere tüm kanserlerde, sağlam dokunun korunduğu hastalıklı dokunun güvenle tedavi edildiği, en ileri planlama ve Lineer Akseleratör teknolojisinin dünyadaki en sofistike tedavi sistemi olan Yoğunluk Ayarlı Radyoterapi (IMRT) uygulaması,
  • Yalnızca beyin tümörlerinde değil aynı zamanda beyindeki damarsal patolojilerde, trigeminal nevralji ve tremor gibi fonksiyonel bozukluklarda ve Tüm Vücutta Yoğunluk Ayarlı Stereotaktik Radyocerrahi (IMSRS),
  • Tedavi edilen hastaların bilgileri, görüntüleri, planlamaları gibi verilerinin saklandığı ve yönetildiği radyoterapi bilgi sistemi(RT-CIS),
  • Resim Arşivleme ve İletişim Sistemi (RT-PACS) sayesinde filmsiz, % 100 dijital merkez olarak çalışmaktadır.

GATA STEREOTAKTİK RADYOCERRAHİ / BEDEN RADYOTERAPİSİ TEDAVİ PROGRAMI

 Stereotaktik radyocerrahi beyin tümörlerinin tedavisinde kullanılan özel bir eksternal ışınlama çeşididir. Çeşitli intrakraniyal patolojiler yüksek doğruluk ve hassasiyet ile uzaydaki lokalizasyonları belirlenerek, bir seferde ve yüksek doz radyasyon kullanılarak bu yöntemle tedavi edilmektedirler. Adında her ne kadar cerrahi tanımlaması geçse de gerçekte cerrahi gibi invaziv bir yöntem değildir.

 Endikasyonlar

Leksell 1951 yılında X ışını tüpüyle bu tekniği ilk kez düşünüp uyguladığında amacı non-invaziv bir yolla sinir yolunda bir kesilmeye neden olarak, epilepsi ve parkinson hastalığı gibi nöropatolojilerin tedavisinde kullanmaktı. İlk olgusu trigeminal nevraljisi olan bir hastaydı. O günden bu yana kullanım alanı genişleyen stereotaktik radyocerrahi günümüzde tek ve yüksek doz radyasyona potansiyel cevabı olan, uygun büyüklükte (3-4 cm.den küçük), radyografik yollarla tespit edilebilen, intrakraniyal lezyonların tümünü kapsamaktadır.              

 Neoplastik büyümenin durdurulması, vasküler malformasyonun obliterasyonu ve sinir yollarının selektif destrüksiyonu sonucunda benign ve malign lezyonlarla birlikte fonksiyonel bozukluklar tedavi edilmektedir.

 Dünyadaki en büyük tecrübe arteriyovenöz malformasyonlar üzerinedir. Bunun yanısıra primer ve metastatik beyin tümörleri tedavi edilmektedir. Fonksiyonel stereotaktik radyocerrahi ağrıyı ortadan kaldırmak, tremoru veya bayılma sıklığını azaltmak için kullanılmaktadır. Tedavi oranları merkezlerin tecrübe ve ilgi alanlarına göre farklılık göstermektedir.

Yöntem

Günümüzde stereotaktik radyocerrahi Co-60 gamma fotonları, lineer akseleratörden elde edilen X ışını, proton, helyum iyon ve nötron ışın gibi değişik tekniklerle uygulanmaktadır. En sık kullanılanlar lineer akseleratör tabanlı stereotaktik radyocerrahi ve Co-60 tabanlı stereotaktik radyocerrahidir. Diğer teknikler araştırma amaçlıdır ve özel merkezlerde kullanılmaktadır.

Co-60 tabanlı stereotaktik radyocerrahi tüm dünyada Elekta firmasınca üretilen, Leksell’in de adını taşıyan Leksell gamma knife adı verilen cihazlar ile uygulanır. Bu cihazlar yalnızca stereotaktik radyocerrahi için kullanılırlar. Lineer akseleratör tabanlı stereotaktik radyocerrahi ise değişik firmalarca (Philips, Varian, Siemens gibi) üretilen konvansiyonel radyoterapide de kullanılan lineer akseleratörlere eklenen stereotaktik radyocerrahi malzemeleri ve yine farklı firmaların geliştirdiği bilgisayar planlama programlarıyla (Xknife, Brainlab, Philips gibi) uygulanır.

Bütün bu uygulamalar farklı gibi gözükselerde 3 ana hedef vardır.

 1. İntrakraniyal tümörün(hedefin) üç boyutlu olarak tanımlanması.

2. Hedef dokuya yüksek doz radyasyonun verilmesi

3. Tümörü çevreleyen sağlıklı dokuya klinik olarak etkisi olmayan miktarlarda radyasyon verilmesi

Program

GATA'da Stereotaktik Radyocerrahi Programı 1997 yılından beri uygulanmaktadır.

Tedavide Elekta Synergy-S lineer akseleratör kullanılmaktadır. Tedavi planlaması için gerekli görüntüler kliniğimizdeki 4 boyutlu bilgisayarlı tomografi simülatör ve anjiyografi yöntemleri ile elde edilmektedir. Yoğunluk Ayarlı Stereotaktik Radyocerrahi (IMSRS) tedavi planlaması GATA Radyasyon Onkolojisi A.D. da 3D Line tarafından üretilmiş ERGO ++ programı kullanılarak yapılmaktadır.

Tedavi

1. Radyasyon Onkolojisi A.D. toplantı salonunda stereotaktik radyocerrahi konseyinde aday hastalar tartışılır. Burada; tedavi öncesi minimum yapılması gerekli tetkikler incelenerek; Hastanın durumu, Tedavi amacı, genel yaklaşım, hedef volüm, kritik yapılar, toplam dozun belirlenmesi, tedavi günü, takip programı ve takipte istenecek tetkikler belirlenmesi konusu tartışılarak tedaviye karar verilir.

2. Tedavi gününden bir gün önce hasta Radyasyon Onkolojisi A.D.'da head ring takılması simüle edilerek post support, post ve cranial screw test edilir ve muhtemel fiksasyon noktaları planlanır.

Tedavi günü sabahı

  • +00.00. Beyin cerrahı hastaya head ringi takar.
  • +00.30. Lokalizasyon BT'si çekilir.
  • +01.15. Endikasyon varsa anjiografi çekilir.
  • +01.15(+02.15). Hasta Radyasyon Onkolojisi A.D. Kliniğine getirilerek odasına çıkarılır. Tedavi planlamasına geçilir. Rodların seçimi, konturların çizilmesi ve target-beam-collimator-ark açısı belirlenmesinden sonra monitor Unit(MU) hesaplanır.
  • +05.00(+06.00). Lineer akseleratörün hazırlanması ve kalite güvenlik testleri yapılır.
  • +06.00(+07.00). Hasta tedavi zamanı. Tedaviye başlanmadan önce tüm işlemler kontrol edilerek eksik ve yanlış bir işlem yapılmadığı onaylandıktan sonra tedavi başlatılır.
  • +06.30(+07.30)Tedavinin sonu. Head frame beyin cerrahı tarafından çıkarılır.

Tedavi EkibiStereotaktik radyocerrahi dallarında uzmanlaşmış kişilerin oluşturduğu bir grubun multidisipliner bir şekilde çalışmasıyla uygulanır.

Radyasyon Onkoloğu. Hasta seçimi, tedavi modalitesinin belirlenmesi, doz seçimi, tedavi ve kritik doku volümlerinin belirlenmesi, tedavi planının onaylanması, hasta takibi.

Beyin Cerrahı. Hasta seçimi, tedavi modalitesinin belirlenmesi, stereotaktik frame(çerçeve) in takılması, tedavi ve kritik doku volümlerinin belirlenmesi, hasta takibi.

Radyolog. Hedef ve diğer kritik dokuların tarif edilmesi.

 Medikal Fizikçi. Tedavinin planlanması, dozun hesaplanması, kalite güvenilirliğin kontrolü.

 Radyoterapi Teknisyeni. Stereotaktik frame’in takılmasına yardım etmek, tedavinin uygulanması, stereotaktik radyocerrahi için gerekli malzemeleri sağlamak.

Prof.Dr. M.Murat BEYZADEOĞLU Radyasyon Onkolojisi A.D. Başkanı

Prof.Dr. Kaan OYSUL Radyasyon Onkolojisi A.D.

Doç.Dr. Serdar SÜRENKÖK Radyasyon Onkolojisi A.D.

Doç.Dr.Sait ŞİRİN Beyin Cerrahisi A.D.

Doç.Dr.Fiz.Yük.Müh. Bahar DİRİCAN Radyasyon Onkolojisi A.D.

Fiz.Yük.Müh. Yelda ELÇİM KAHYA Radyasyon Onkolojisi A.D.
Fiz.Yük.Müh. Esin GÜNDEM Radyasyon Onkolojisi A.D.
Fiz. Yük. Müh Elif ÖNAL Radyasyon Onkolojisi A.D.
Fiz. Yük. Müh. Ayça ÇAĞLAN Radyasyon Onkolojisi AD.
Fiz. Yük. Müh. Semiha AŞKIN Radyasyon Onkolojisi AD.

Fiz. Yük. Müh. Kadir TAŞPINAR Radyasyon Onkolojisi AD.

Tek. Ayhan KUTLU Radyasyon Onkolojisi AD.

Tek. Hüseyin KILINÇ Radyasyon Onkolojisi AD.

Tek. Muharrem CANITEZ Radyasyon Onkolojisi AD.

Tek. Kadriye DEVECİ Radyasyon Onkolojisi A.D.
Tek. Murat DIRAZ Radyasyon Onkolojisi A.D.
Tek. Hakan CANBOLAT Radyasyon Onkolojisi A.D.
Tek. Emine ONAYLI Radyasyon Onkolojisi A.D.
Tek. Zeynep Elif ÖZEL Radyasyon Onkolojisi A.D.

Adres: GATA Radyasyon Onkolojisi A.D. Etlik/ANKARA
Tel: 0 312 304 46 87
Faks:+90 312 304 46 80

 
Tasarım: GATA © 2011
Internet Explorer 7.0 ve Üzeri Web Tarayıcıları ile 1280 x 1024 Çözünürlük ve Gerçek Renk Ekran Özellikleri Tavsiye Edilmektedir.