Şehitliklere Defnedilecekler

Şehit Varislerine Sağlanan Maddi Haklar

 

S.No

Yardım Çeşitleri

Miktarı

1

NAKDİ TAZMİNAT 
(SB./ASTSB./UZM.ERB./ERB.ER)

28.785.000.000 TL.

2

K.K.K.LIĞI İLK DESTEK YARDIMI (ERB./ER.)

475.000.000 TL.

3

TSK.DAYANIŞMA VAKFI YARDIMI (SB./ASTSB./UZM.ERB.)

7.575.000.000 TL.
19.695.000.000 TL.

4

BİRLİK K.LIĞINCA YAPILAN ÖLÜM  YARDIMI (SB./ASTSB./UZM.ERB.)

575.700.000 TL.

5

TÜTÜN BEY’İYE İKRAMİYESİ (SB./ASTSB./UZM.ERB./ERB.ER)

1.212.000.000 TL.

6

EMEKLİ İKRAMİYESİ (SB./ASTSB./UZM.ERB.)

32.292.000.000 TL.

7

EMEKLİ MAAŞI
SB./ASTSB./UZM.ERB (HİZMET ESASINA GÖRE)
ERB./ER (TAHSİL DURUMUNA GÖRE)

EMSALLERİ GİBİ

446.956.000 TL.
452.386.000 TL.

8

OYAK ÖLÜM YARDIMI (SB./ASTSB.) (*)

16.698.180.000 TL.

9

OYAK EMEKLİLİK İKRAMİYESİ (SB./ASTSB.)(*)

HİZMETE BAĞLI

10

TOPLU KONUT KREDİSİ (**)

19.302.000.000 TL.

11

MEHMETÇİK VAKFI YARDIMI (ERB./ER)

2.220.000.000 TL.

12

KİRA BEDELİNİN DEVLETÇE ÖDENMESİ (SB./ASTSB./UZM.ERB.)

10 YIL SÜREYLE

13

T.C. EMEKLİ SANDIĞI ÖĞR.YRD.
İLKOKUL
ORTAOKUL
LİSE
YÜKSEKOKUL


197.750.000 TL.
293.625.000 TL.
391.500.000 TL.
587.250.000 TL.

(*)   Üyesi olan Uzm.Erbaşlar istifade eder.

(**)  DİE yıllık tüketici fiyat artış oranı kadar her yıl arttırılır.

- K.K.K.lığı İlk Destek Yardımı

Şehit erbaş ve erlerin ailesine (evli ise eşine, bekar ise baba ve/veya annesine veya yakınına) K.K.K. lığı kantin gelirleri hesabından ailesinin ihtiyaç duyabileceği acil ve öncelikle masrafları karşılamaya yönelik olarak ilk destek yardımı yapılmaktadır.

- TSK Dayanışma Vakfı Yardımı

Türk Silahlı Kuvvetleri Dayanışma Vakfı’na üye olan subay, astsubay, ve uzman erbaşlardan hizmette bulundukları sırada şehit olan personelin geride kalan kanuni mirasçılarına Vakıf tarafından fiili hizmet yılı dikkate alınarak maddi yardım yapılır.

- Nakdi Tazminat

2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun gereği, 3713 Sayılı Terörle Mücadele Yasası kapsamında şehit olan veya vefat eden personelin kanuni varislerine nakdi tazminat ödenir.

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu gereği:

Silahlı Kuvvetler mensuplarının yurt içinde veya yurt dışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak şehit edilmeleri halinde, iç güvenlik ve asayişin korunması veya kaçakçılığın men ve takibinde görevli olanlar bu görevlerinden dolayı yada sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak şehit edilmeleri halinde, ölenlerin kanuni mirasçılarına en yüksek devlet memuru brüt aylığının (Ek gösterge dahil) 100 katı tutarı nakdi tazminat  ödenmektedir. Bu miktar belirlenen katsayıya göre değişmektedir.

Nakdi tazminata esas teşkil eden evrak ve belgeler K.K.Per.İşl.D. Bşk.lığınca tamamlattırılır. M.S.B. lığı Nakdi Tazminat Komisyonunca karara bağlanarak tahakkuk ettirilir, tahakkuk ettirilen tutar M.S.B.lığı Merkez 2 No lu Saymanlığınca varislerin hesaplarına ayrı ayrı havale edilir.

Nakdi Tazminatın Varislere Taksimi:

Şehit olan veya vefat eden personel;

Bekar ise;

%50 Anne, %50 Baba

Bekar ve Anne veya Babadan biri vefat etmiş ise:

%50 Anne veya Baba, %50 Kardeşler

Evli/Çocuksuz ise:

%50 Eş, %25 Anne, %25 Baba

Evli/Çocuklu ise:

%70 Eş, %15 Anne, %15 Baba

Evli/Çocuklu, Anne veya Babadan biri vefat etmiş ise:

%85 Eş, %15 Anne veya Baba

Diğer hallerde miras hukuku hükümlerine göre ödenir. 

- T.C.Emekli San.Gn.Müdürlüğünce Maaş Bağlanması, Emekli İkramiye Verilmesi, Tütün ve Alkol Ürünlerinin Satış Bedellerinden Pay Verilmesi ve Öğrenim Yardımı Yapılması

(1) Maaş Bağlanması (Sb./Astsb./Uzm.Erb./Erb.-Er) :

5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununa göre hizmet süresi 30 yıldan az olan şehit personelin eşi, çocukları, baba ve annesine 30 yıl üzerinden, bir üst derecedeki harp malulü aylığının vazife malulü arasındaki farkın % 80’i dikkate alınarak maaş bağlanır.

Hizmet süresi 30 yıldan fazla hizmeti olanlara da fiili ve itibari hizmet süreleri toplamı üzerinden maaş bağlanır. Terörle Mücadele Yasası kapsamında şehit olan Sb., Astsb. ve Uzm.Erb. ların dul ve yetimlerine bağlanacak aylık, bunların görevde olan emsallerinin almakta oldukları aylıklardan az olamaz. Bağlanan aylıklar, her yıl kademe ilerlemesi, her üç yılda bir derece yükselmesi işlemine tabi tutulur. Maaş bağlanan hak sahipleri vergi iadelerini maaş aldıkları bankalar vasıtası ile tahakkuk ettirirler.

(2) Emekli İkramiyesi Verilmesi (Sb./Astsb./Uzm.Erb.) :

Terörle mücadelede şehit olanların varislerine en yüksek devlet memuru brüt aylığı (ek gösterge dahil) üzerinden, 30 yıl hizmet yapmış gibi emekli ikramiyesi ödenir.

(3) Tütün ve Alkol Ürünlerinin Satış Bedellerinden Pay Verilmesi (Sb./Astsb./Uzm.Erb./Erb.-Er) :

Şehit olan personelin dul ve yetimlerine T.C.Em.San.Gn.Md. lüğünce tütün ve alkol satış ürünlerinin bedellerinden pay verilir. Yılda bir kez ödeme yapılır.

(4) Öğrenim Yardımı  (Sb./Astsb./Uzm.Erb./Erb.-Er) :

Tütün ve Alkol Ürünlerinin Satış Bedellerine Pay Verilmesi Hakkında Kanun (3480 sayılı Kanun) gereği şehit personelin öğrenim görmekte olan çocuklarına yardım yapılır.

Öğrenim Yardımı için başvuru, öğrenim belgesi eklenmek suretiyle, Ankara ve bağlı ilçelerindekiler T.C.Em.San.Gn. Md.lüğü  Ödemeler Dairesi’ne, diğer illerdekiler Em.San.Böl.Md.lükleri’ne yapılacaktır. Öğrenim Yardımı, her yıl 15 Eylül’e kadar başvuru yapanlar Ekim ayında, 15 Şubat’a kadar  başvuru yapanlar Mart ayında almaya hak kazanırlar.Öğrenim Yardımı, iki yıl üst üste sınıfta kalanlara verilmez. Bu yardım miktarı her yıl yeniden belirlenir.

- Ordu Yardımlaşma Kurumu Ölüm Yardımı

OYAK Gn.Md.lüğünce 205 sayılı kanun gereğince; subay, astsubay ve üye olmaları halinde uzman erbaşların ölümü halinde, albay ve aşağıdaki rütbeler için albay maaşının 20 katı, kıdemli albay ve yukarı rütbeler için kendi aylıklarının 20 katı tutarında ölüm yardımı yapılır. Ayrıca emeklilik yardımı yapılır. Müracaat için hizmet belgesi, veraset ilamı, ölü muayene ve otopsi raporu, defin ruhsatı, vukuatlı nüfus kayıt örneği, son iki aylık OYAK keseneği, varis dilekçeleri ile OYAK’a başvurulur.

OYAK’ın üyeleri için inşa ettiği konutlardan üye şehit eş veya çocuklarına müracaatları halinde, tahsis yapılmaktadır.

- Toplu Konut Kredisi Verilmesi

5434 sayılı T.C. Em.San. Kanunun 64. maddesi; 2330 ve 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki görevleri nedeniyle şehit olanların öncelik sıralamasına göre:
 
- Maaşa bağlanan dul eşi, eşi hayatta değilse veya evlenmişse, maaşa bağlanan çocukları müştereken,
Bunlar bulunmadığı takdirde, maaşa bağlanan bakmakla yükümlü olduğu baba veya annesi, bu krediden yararlanabilir.

- Toplu konut kredisi miktarı, her yıl Devlet İstatistik Enstitüsü’nce Türkiye geneli için ilan edilen yıllık tüketici fiyat artış oranı dikkate alınarak belirlenmektedir.

Krediye faiz uygulanmaz. Bu krediden yararlanmak için öncelikle T.C. Em.San.Gn.Md.lüğüne başvurularak hak sahipliği belgesinin alınmasını müteakip T.C. Ziraat Bankasına müracaat edilmesi gerekmektedir.

Kredinin geri ödenmesi, hak sahibinin her türlü tazminatlar dahil olarak almakta olduğu maaşının 1/4’ü tutarındaki miktarın T.C. Em.San.Gn. Md.lüğü’ nce kesilmesi suretiyle yapılır. Kredinin vadesi, borcun tamamen bittiği tarihtir.

- Kamu Konutlarından Yararlanma ve Kira Yardımı

713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21. madde (b) fıkrası gereği yurtiçinde veya yurtdışında kamu konutlarından yararlanmakta iken ölenlerin aylığa müstahak dul ve yetimleri (dul ve yetimi bulunmuyorsa, anne ve babaları), bir yıl süreyle lojman kirası ve yakıt parası oturan tarafından karşılanması kaydıyla yararlanmaya devam ederler. Bu süre sonunda ikametgah olarak kullanacakları yurtiçindeki taşınmazın kira bedeli on yıl süre ile devletçe karşılanır.

Konut kiralama için yapılacak işlemler:

- İkametgah olarak kullanılacak taşınmaza ait kira sözleşmesi (Kiralanacak konut 100 m2 yi geçmeyecek, belediye rayicine uygun olacak, kira dışı diğer giderler kiralayana ait olacak.)

- 3713 Sayılı Kanun kapsamında olduklarını belgeleyenler, ilgili Kuvvet Komutanlığından alacakları yazı ve bir dilekçe ile birlikte onaya yetkili kılınan ita amirine başvururlar.

- Kira sözleşmelerini onaylamaya ve kira bedellerini ödemeye İç Tedarik Bölge Başkanlıkları’nın bulunduğu yerlerde bu Başkanlıklar, olmadığı yerlerde ise Askerlik Dairesi veya Askerlik Şubesi Başkanlıkları yetkili kılınmıştır.

- Şehit Yakınlarına İş Temini

3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki olaylarda terör eylemleri nedeni veya etkisiyle şehit olan kamu görevlileri ile erbaş ve erlerin yakınlarından birine kamu ve özel sektörde iş verilmesi hususu 4131 Sayılı Kanun ile düzenlenmiş olup uygulama İçişleri Bakanlığınca yürütülmektedir.

(1) Şehit yakınlarının hak sahipliği: İlk hak sahibi şehidin eşidir. Eşinin olmaması veya talepte bulunmaması halinde çocuklarından biri (Yaşı küçük olan çocuklar 18 yaşını doldurunca hak sahibi olurlar ve bu hakları 10 yıl devam eder.) ,çocuklarının olmaması veya talepte bulunmaması halinde ise kardeşlerinden biri olmak üzere şehit ailesinden “SADECE BİR KİŞİ BU HAKTAN YARARLANABİLİR.” Başvuru yapan ilk hak sahibi değil ise, sıralı hak sahiplerinden feragat ettiklerine dair noter tasdikli beyanları da müracaat evraklarına eklenecektir.

(2) Şehit yakınlarının müracaatları: Hak sahibi şehit yakını; K.K.K.lığından gönderilen belge dahil olmak üzere, İş İstek Formu, Öğrenim Belgesi, Nüfus Kayıt Örneği ve Sabıka Kayıt Belgesi ile bulundukları yerdeki Kaymakamlık veya Valilik makamına müracaat eder.  Bu kanun kapsamına göre ataması yapılanlardan; kendi hatası, kusuru ve iradesi olmaksızın, özelleştirme ve benzeri nedenlerle işten çıkarılanlar yeniden müracaat edebilirler.

Şehitlerin Nakli ve Defninde Sorumluluklar
Şehitler için Yapılacak Törenler
Şehitliğe Gömülme İşlemleri ve Şehit Mezarlarının Yapılması
Şehit Varislerine Sağlanan Maddi Haklar

- K.K.K.lığı İlk Destek Yardımı
- TSK Dayanışma Vakfı Yardımı
-
Nakdi Tazminat
- T.C.Emekli San.Gn.Müdürlüğünce Maaş Bağlanması, Emekli İkramiye Verilmesi, Tütün ve Alkol Ürünlerinin Satış Bedellerinden Pay Verilmesi ve Öğrenim Yardımı Yapılması
- Ordu Yardımlaşma Kurumu Ölüm Yardımı
- Toplu Konut Kredisi Verilmesi
- Kamu Konutlarından Yararlanma ve Kira Yardımı
- Şehit Yakınlarına İş Temini
Şehit Varislerine Tanınan Diğer Haklar
- Bayrak Verilmesi
-
Madalya ve Berat Verilmesi
- Şehidin Kendisinden Sonraki Kardeşinin Askerlik Muafiyeti
- Şehit Kardeşlerinin İkametgahlarına Yakın Bir Yerde Askerlik Hizmetini Yapması
- Hastanelerden Yararlanma
-
Kimlik Kartı Verilmesi
- Orduevlerinden Yararlanma
- Özel Eğitim Merkezlerinden Yararlanma
- Ücretsiz Seyahat Hakkı
-
2684 Sy.Kn.Göre İlköğretim ve Ortaöğretim Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma
- Okullara Öncelikle Alınma
-
Şehit Sb./Astsb. Şahsi Tabancalarının Varislerine Devri
-
Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne Bağlı Yurtlardan Öncelikle Yararlanma
-
Telsim "Onur Hat" Aboneliği
-
Yükseköğrenim Katkı Paylarının Alınmaması
- TSK Ali ÇETİNKAYA İlk Kurşun Rehabilitasyon Merkezinden Yararlanma
- Meskende Tüketilen Elektrik Enerjisinde İndirim
- TSK Sosyal Tesislerinde İstifadede Otopark Ücreti Alınmaması
- TSK Özel/Yerel Eğitim Merkezlerine Girişlerde Günübirlik Giriş Ücreti Alınmaması
Şehit Varislerine Yardım Yapan Vakıf ve Kurumlar
- TSK Mehmetçik Vakfı
-
Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği
-
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
- T.C. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü (Samsun)
- T.C. Fırat Üniversitesi Rektörlüğü
Şehit Varislerinin Haklarının Tahakkuku için Gerekli Belgeler ve Sorumluluklar
Dilekçe Örnekleri
Önemli Adres ve Telefonlar
Maddi Haklar Çizelgesi
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Başa Dön